Witamy, aby siďż˝ zarejstrowaďż˝ lub zalogowaďż˝,
skorzystaj z opcji dost�pnych po prawej stronie.
Obecny czas to 04:30 Pon 28 Maj 2018


s?upy energetyczne na moim polu

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum PPR Strona Główna -> Nieruchomo?ci
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
rokkeyDołączył: 26 Sty 2008
Posty: 1

PostWysłany: 09:32 Sob 26 Sty 2008    Temat postu: SAMOWOLA BUDOWLANA !!! Linia en. wysokiego napi?cia 110 kV Odpowiedz z cytatem

Witam
To znalaz?em ciekawe :

Mam kilka informacji dla walcz?cych z energetyk? o s?upy i linie energetyczne. ZE cz?sto powo?uj? si? na przedawnienie roszcze?, oraz zasiedzenie. Art.121 pkt 4k.c mówi ?e " bieg przedawnienia nie rozpoczyna si? , a rozpocz?ty ulega zawieszeniu, gdy uprawniony nie mo?e z powodu si?y wy?szej dochodzi? swoich roszcze? przed s?dem lub innym organem powo?anym do rozpoznania spraw danego rodzaju.'' Z kolei w wyroku SN z 13 grudnia 2001 r.(sygn. IV CKN 165/01 ) s?d ten uzna?, ?e równoznaczna z si?? wy?sz? jest tak?e sprzeczna z prawem powszechna praktyka organów administracji uniemo?liwiaj?ca realizacj? przez uprawnionego przys?uguj?cych mu roszcze?.W ?wietle licznych orzecze? SN zasadniczo do zmiany ustroju 4 czerwca 1989 r. nie by?o mo?liwo?ci dochodzenia swoich praw w tym wzgl?dzie. Tak wi?c panuj?cy wówczas ustrój by? si?? wy?sz? a co zatym idzie okresy przedawnienie i zasiedzenia do tego czasu ulegaj? zawieszeniu. Przy tym za?o?eniu zasiedzenie przez Sk.P zacz??o biec od 04 czerwca 1989 r. tak wi?c SkP móg?by zasiedzie? prawa dopiero w 2019 r. Poza tym pa?stwo wykonywa?o tzw. w?adztwo pa?stwowe a to nie jest równoznaczne z posiadaniem samoistnym i nie uprawnia do zasiedzenia .Co do zasiedzenia , to zasiedzie? nieruchomo?? mo?e ten kto w?ada nieruchomo?ci? jako posiadacz samoistny czyli zachowuje si? jak w?a?ciciel tzn. p?aci czynsz , podatki , ma tytu? prawny.ZE najcz??ciej tych kryteriów nie spe?niaj? wi?c nie s? posiadaczami samoistnymi w ?wietle prawa a co za tym idzie zasiedzie? nie mog?.Nie s? to moje opinie lecz komentarze zaczerpni?te z ,,Rzeczypospolitej'' z dn.29 X 2007 r. i 11 XII 2007 r. Mo?e to komu? pomo?e w tej nierównej walce czego serdecznie ?ycz?. Pozdrawiam

A to nasza sprawa z Zak?adem Energetycznym mo?e, informacje zawarte tam przydadz? sie pa?stwu :

http://forum.muratordom.pl/samowola-budowlana-linia-en-wysokiego-napiecia-110-kv,t85120.htm

Pozdrawiam rokkey Cool
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość WP Kontakt
Tax-AtorDołączył: 12 Kwi 2006
Posty: 408

PostWysłany: 20:25 Wto 10 Paź 2006    Temat postu: Rewolucja w pojmowaniu s?u?ebno?ci ... Odpowiedz z cytatem

Przedsi?biorstwo przesy?owe mo?e uzyska? trwa?e prawo do korzystania z cudzej nieruchomo?ci, je?li nale??ce do niego urz?dzenia znajduj? si? tam dostatecznie d?ugo.
http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061010/prawo/prawo_a_7.html

Taki wniosek p?ynie z postanowienia S?du Najwy?szego z 4 pa?dziernika 2006 r. Tym trwa?ym prawem jest s?u?ebno?? gruntowa, któr? mo?na naby? tak?e przez zasiedzenie.
Nie jest wa?ne wówczas, w jakich okoliczno?ciach przedsi?biorstwo wesz?o na cudzy grunt, nie maj?c tytu?u prawnego. Mo?e to mie? znacznie tylko z punktu widzenia dobrej czy z?ej wiary, decyduj?cej o krótszym lub d?u?szym terminie zasiedzenia.
Postanowieniem tym SN potwierdzi? now? lini? orzecznictwa, korzystn? dla wszystkich przedsi?biorstw zajmuj?cych si? przesy?em mediów, a zw?aszcza energii elektrycznej (por. "S?u?ebno?? to nie tylko doj?cie do studni" w "Rz" z 14 bm.). Istota takiej s?u?ebno?ci sprowadza si? do prawa korzystania z cudzego gruntu zaj?tego przez s?upy podtrzymuj?ce linie energetyczne, stacje trafo itp., tak?e dost?pu do nich w celu ich konserwacji, naprawy czy wymiany. Mo?liwo?? jej zasiedzenia oznacza, ?e przedsi?biorstwo uzyskuje trwa?e uprawnienie, bez konieczno?ci wyp?acenia w?a?cicielowi gruntu nawet symbolicznego wynagrodzenia, je?li tylko posiadanie tak rozumianej s?u?ebno?ci trwa?o dostatecznie d?ugo.
Trzeba jednak widzie? tak?e inny aspekt tej sprawy. Stanowisko SN oznacza za mo?liwe uregulowanie prawa przedsi?biorstwa do korzystania z cudzego gruntu przez ustanowienie s?u?ebno?ci za wynagrodzeniem na podstawie umowy z w?a?cicielem. W rachub? wchodzi te? - je?li strony nie mog? si? dogada? - odp?atne uzyskanie s?u?ebno?ci z mocy orzeczenia s?du. Przedsi?biorstwo mo?e podj?? starania o jej ustanowienie ju? na etapie planowania nowych inwestycji. Zasiedzenie s?u?ebno?ci jest jednak mo?liwe tylko wówczas, gdy polega ona na korzystaniu z trwa?ego i widocznego urz?dzenia na gruncie. Je?li nabywaj?cy j? jest w dobrej wierze, zasiedzenie nast?puje po 20 latach, a gdy jest w z?ej wierze - po 30 latach.
Jeszcze do niedawna by?y w?tpliwo?ci, czy w ogóle mo?liwe jest istnienie s?u?ebno?ci gruntowej na rzecz przedsi?biorstwa. Wedle koncepcji tradycyjnej jest to bowiem obci??enie wy??cznie na rzecz nieruchomo?ci s?siedniej. SN, maj?c na wzgl?dzie potrzeby praktyki, zdecydowa? si? na odst?pienie od tej koncepcji.
W sprawie, której dotyczy omawiane postanowienie, trwa?ymi urz?dzeniami na cudzym gruncie by?y dwa s?upy linii ?redniego napi?cia, które znalaz?y si? na dzia?ce w 1970 r., za poprzedniego w?a?ciciela. Cho? przedsi?biorstwo nie mog?o wykaza? si? ?adnym dokumentem potwierdzaj?cym prawo do ich posadowienia, w?a?ciciel nie odmawia? mu swobodnego dost?pu do tych urz?dze? w celu ich remontu, konserwacji itp. Poniewa? obecny w?a?ciciel zachowywa? si? inaczej, przedsi?biorstwo wyst?pi?o o stwierdzenie, ?e naby?o s?u?ebno?? przez zasiedzenie. I wygra?o (sygn. II CSK 119/06).
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Tax-AtorDołączył: 12 Kwi 2006
Posty: 408

PostWysłany: 10:21 Nie 20 Sie 2006    Temat postu: Re: s?upy energetyczne na moim polu Odpowiedz z cytatem

kserkses napisał:
Tax-Ator napisał:
- z dobrych wiadomo?ci dodam ?e Polsce zosta?o ju? tylko 2 lata okresu przej?ciowego w sektorze energetycznym w 2008 zgodnie z taktatem akcesyjnym rynek tan ma zosta? znacznie bardziej uwolniony ( to obywatel b?dzie wybiera? od jakiej elektorowni chce kupowa? energi? a od jakiej nie) wtedy mo?e si? zmieni ...
...
ja bym nie popada? w taki optymizm przecie w rachunku za pr?d wi?ksz? cz??c stanowi koszt przesy?u energii a to nie ma z elektrowni? wiele wspólnego . Siec elektryczna to nie elektrownia Exclamation


Zgoda b?dzie pewnie z tym du?y problem - w krajach z uwolnionymi rynkami energii - linie przesy?owe s? w?asno?ci? Pa?stawa (tak samo jak drogi, linie kaolejowe itp) poniewa? w naszym kraju nikt niepomy?la?, teraz linie s? w znacznej mnierze ich w?a?no?ci? - i b?d? utrudnia? jak tylko mo?liwe uczciwej konkurecji ... zreszt? nie musz? sami wynajdywa? metod - wystarczy ?e wezm? przyk?ad z Telekomunikacji Polskiej... Tak Polska to Pi?kna Kraj
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
kserksesDołączył: 11 Cze 2006
Posty: 1686

PostWysłany: 20:43 Czw 17 Sie 2006    Temat postu: Re: s?upy energetyczne na moim polu Odpowiedz z cytatem

Tax-Ator napisał:
- z dobrych wiadomo?ci dodam ?e Polsce zosta?o ju? tylko 2 lata okresu przej?ciowego w sektorze energetycznym w 2008 zgodnie z taktatem akcesyjnym rynek tan ma zosta? znacznie bardziej uwolniony ( to obywatel b?dzie wybiera? od jakiej elektorowni chce kupowa? energi? a od jakiej nie) wtedy mo?e si? zmieni ...
...
ja bym nie popada? w taki optymizm przecie w rachunku za pr?d wi?ksz? cz??c stanowi koszt przesy?u energii a to nie ma z elektrowni? wiele wspólnego . Siec elektryczna to nie elektrownia Exclamation
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Tax-AtorDołączył: 12 Kwi 2006
Posty: 408

PostWysłany: 20:36 Czw 17 Sie 2006    Temat postu: Re: s?upy energetyczne na moim polu Odpowiedz z cytatem

kuba8 napisał:
czy mog? domaga? si? odszkodowania za to, ?e na moim polu stoj? s?upy energetyczne? ich podstawa to ok 5x5 metrów. jakby nie by?o to jednak jakie? straty ponosze z tego tytulu zw?aszcza, ?e to nie jest jeden s?up tylko jest ich wi?cej. i do kogo ewentualnie musia? bym si? o to zwróci??


No có? sprawa jest troche skomplikowana:

1) zale?y czy wyrazi? pan (lub poprzedni w?a?ciel) zgod? na u umiejscownie tego urzadzenia na tej nieruchomo?ci (z tego co wiem za dawnych czasów panstwowe zadk?ady enegetyki, gazownictwa itp nie pyta?a prywatnych w?a?cicieli o zdanie - tylko robili swoje) je?li zgody nie ma - mo?e Pan domaga? sie odszkodowania - je?li zgoda jest lub je?li dzia?ka po s?up wyznaczona jest geodezyjnie i nale?y do energetyki - no có? ... w zasadzie nic nie mo?na zrobi? ...
2) faktycznie energetyka to monopolista - i mo?e nie?le zaszkodzi? zwyk?emu obywatelowi - monopole maj? to do siebie ?e nie dbaj? o klientów - no có? nie musz? - z dobrych wiadomo?ci dodam ?e Polsce zosta?o ju? tylko 2 lata okresu przej?ciowego w sektorze energetycznym w 2008 zgodnie z taktatem akcesyjnym rynek tan ma zosta? znacznie bardziej uwolniony ( to obywatel b?dzie wybiera? od jakiej elektorowni chce kupowa? energi? a od jakiej nie) wtedy mo?e si? zmieni ...
3) tak umiejscowowienie s?upa energetycznego na wp?yw na warto?? nieruchomos?i (czyli w?a?cieiel w wyniku zaistnienia tego czynnika posiós? starat?) niewielk? w przypadku dzia?ek o przeznaczeniu rolnym (wy?aczenie z produkcji cze?ci dzia?ki, problemy z ewentulanym zalesieniam), wieksze w przypadku dzia??k o fukcji mieszkaniowej (koniczno?? zachowania odst?pu od linii trasmisyjnych), najwieksze w przypadku nieruchomo?ci o funkcji comercyjnej i przemys?owej ...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tatamarty.323aDołączył: 22 Maj 2006
Posty: 1696
Skąd: Wielkopolska

PostWysłany: 21:49 Czw 10 Sie 2006    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mo?na z?o?y? do zak?adu energetycznego w twoim rejonie wniosek o odszkodowanie za te s?upy, ale to jest kij w mrowisko, tak jak by? rozbi? gniazdo os, uderzw stó?, a no?yce........., energetycy bardzo cie "polubi?", b?dziesz mia? kilka razy w tygodniu przez rok czasu, kontrole licznika, plomb, skrzynki przed licznikiem, prze?wietl? ci ?ciany, posprawdzaj? kable , wymieni? na twój koszt pare razy licznik i zegar steruj?cy, wmówi? ci, ?e plomby uszkodzi?e?, tak, ?e zastanów sie, czy gra warta zachodu, dostaniesz góra 500 z? odszkodowania za wszystko po paru latach latania po s?dach i adwokatach, a te cholerne kontrole cie wyko?cz?.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email WP Kontakt
AgataDołączył: 17 Cze 2006
Posty: 10
Skąd: ?ódzkie

PostWysłany: 21:49 Pon 7 Sie 2006    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

My?l?, ?e gdzie? te s?upy sta? musz?. Cholera, pobuszowa? w internecie jest mi?o, a te s?upy to Twój internet, bo do tego trzeba pr?du - nawet jesli to nie Ty bezpo?rednio z nich masz zasilanie. Mo?e zasila komp REFUNDUM, albo Tw? sympati? z czatu...

"Ch?op ?ywemu nie przepu?ci..."
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
kuba8Dołączył: 24 Maj 2006
Posty: 2

PostWysłany: 14:00 Czw 15 Cze 2006    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dzi?kuj? za odpowied?, ale niestety stona nie chce mi si? otworzy? Sad , ale b?d? próbowa? dalej Very Happy
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
refundumDołączył: 13 Cze 2006
Posty: 1

PostWysłany: 17:06 Wto 13 Cze 2006    Temat postu: tak jak najbardziej Odpowiedz z cytatem

moze Pan si? domagac odszkodowania za 10 lat wstecz oraz podpisac umowe na przyszlosc szczsgó?y na http://www.refundum.com
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kuba8Dołączył: 24 Maj 2006
Posty: 2

PostWysłany: 08:13 Sro 24 Maj 2006    Temat postu: s?upy energetyczne na moim polu Odpowiedz z cytatem

czy mog? domaga? si? odszkodowania za to, ?e na moim polu stoj? s?upy energetyczne? ich podstawa to ok 5x5 metrów. jakby nie by?o to jednak jakie? straty ponosze z tego tytulu zw?aszcza, ?e to nie jest jeden s?up tylko jest ich wi?cej. i do kogo ewentualnie musia? bym si? o to zwróci??
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum PPR Strona Główna -> Nieruchomo?ci Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach