Skocz do zawartości

zebo73

Members
 • Liczba zawartości

  3
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutral
 1. Odpowiedź na interpelację w sprawie zasad opodatkowania przychodów z dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 21 czerwca 2007 r. Nr SPS-023-8539/07, przy którym załączono interpelację Pana Posła Stanisława Steca w sprawie zasad opodatkowania przychodów z dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe, uprzejmie informuję. Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). Jednocześnie należy zaznaczyć, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 przepisów wymienionej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działalnością rolniczą - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego. W świetle powyższego, osiąganych przez rolników przychodów z dzierżawy gruntów pod instalacje wiatraków nie można utożsamiać z przychodami uzyskiwanymi z działalności rolniczej. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (art. 9 ust. 1a ustawy). W myśl art. 9 ust. 2 powołanej ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Źródła przychodów ustawodawca w sposób enumeratywny wyszczególnił w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich w pkt 6 został wymieniony najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Należy w tym miejscu wskazać, że definicja przychodów zawarta jest w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, określenia przychodu z najmu lub dzierżawy, zaliczanego do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc najmu niestanowiącego pozarolniczej działalności gospodarczej, należy dokonywać w oparciu o postanowienia ww. art. 11 ustawy. Podstawą generowania przychodów z tytułu najmu, dzierżawy jest zawarcie pomiędzy stronami umowy. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu. Czynsz ten stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego, muszą zaistnieć przesłanki określone w art. 11 ustawy, a zatem czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. W myśl art. 9a ust. 6 wymienionej ustawy dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stosownie do art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, od przychodów osiąganych z ww. tytułów została określona w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanej ustawy i wynosi 8,5% przychodów, do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów. Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie mogę podzielić stanowiska wyrażonego w przedłożonej przez Pana Posła interpelacji, dotyczącego ewentualnego zwolnienia z opodatkowania przychodów osiąganych przez rolników z tytułu wydzierżawiania gruntów innym podmiotom na cele związane z budową wiatraków w przypadku, gdyby przychody te były przeznaczone na cele rolnicze. Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne w wielu przypadkach osiągają również oprócz przychodów z działalności rolniczej przychody z innych źródeł, jak np. ze stosunku pracy, emerytur lub rent, działalności wykonywanej osobiście, które to przychody mogą być również przeznaczane na cele rolnicze. Wprowadzenie zatem zwolnienia przychodów osiąganych przez rolników z tytułu dzierżawy gruntów na cele nierolnicze w przypadku przeznaczenia tych przychodów na cele rolnicze, niweczyłoby podstawową zasadę powszechności opodatkowania, a ponadto powodowało nierówność opodatkowania w odniesieniu do tych rolników, którzy osiągają podlegające opodatkowaniu dochody z innych źródeł. Ponadto pragnę poinformować, że stosownie do art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wyżej wymienione rodzaje gruntów w przypadku zajęcia ich na działalność gospodarczą podlegają, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Wydzierżawienie użytków rolnych podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą powoduje więc zmianę sposobu opodatkowania tych gruntów z podatku rolnego na podatek od nieruchomości. Podatnikiem podatku od wydzierżawionych gruntów pozostaje nadal właściciel użytków rolnych, czyli w tym przypadku rolnik. Jednocześnie należy zauważyć, że podatek rolny należy do grupy podatków o charakterze majątkowym, a więc związany jest z posiadaniem majątku (gruntu, budynku, budowli). Opodatkowanie wynika już z samego faktu posiadania nieruchomości (gruntu), niezależnie od tego, czy władanie nieruchomością wiąże się z uzyskiwaniem dochodu. Z poważaniem Podsekretarz stanu Jacek Dominik Warszawa, dnia 13 lipca 2007 r.
 2. Przychody z dzierżawy gruntu rolnego pod elektrownie wiatrowe http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/172823D1 to zobaczcie
 3. zebo73

  Zaprawiarki nasion

  Witam !Chętnie bym kupił taką maszynę .Pozdrawiam GG3267295
×
×
 • Dodaj nową pozycję...