Skocz do zawartości
kur-rk

Izby Rolnicze

Rekomendowane odpowiedzi

Ja uważam że Izby Rolnicze są bardzo ważną instytucją działającą w sferze rolnictwa. Są ogniwem łączącym urzędy i ludzi którzy faktycznie pracują w rolnictwie. W ich skład wchodzą przedstawiciele gospodarstw rolnych, którzy znają trudną pracę w rolnictwie "od podszewki", znają problemy jakie występują na terenach wiejskich. Ich zadanie jest bardzo ważne szczególnie w komunikacji i dialogu a także wpływaniu na zmiany. W Polsce zbyt mało uwagi poświęca się działalności Izb Rolniczych.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem kolega niestety nie ma racji

 

Sprawa z tym toworem jest bardzo niejasna, z jednej strony faktycznie winnien być to twór niezwykle ważny - całość zadań reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Dz.U.02.101.927

(ZMIANY: 2002.10.27 zm. Dz.U.02.113.984, 2004.01.01 zm. Dz.U.02.153.1271, 2006.11.07 zm. Dz.U.06.200.1472)

 

Jak czytamy w artykule 5 przedmiotowej ustawy:

 

"Art. 5. 1. Do zadań izb należy w szczególności:

1) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

2) występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,

3) prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,

4) prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,

5) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,

6) doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,

7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,

podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,

9) prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,

11) działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,

12) współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,

13) kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,

14) inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych,

15) działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,

16) promowanie eksportu produktów rolnych,

17) rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,

18) współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego."

 

Jednak w rzeczywistości - proszę mi powiedzieć szczerze czy Izba realizuje chociaż 1/10 z powierzonych jej zadań - bo ja jakoś tego niezauważam

 

Kolejny problem - w izbie nie muszą wcale zasiadać osoby znające rolnictwo, ustawa to bubel prawny:

 

Art. 1. 1. Tworzy się samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

2. Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

 

Proszę zauważyć że płatnikami podatku rolnego są też mieszkańcy przedmieść którzy posiadają przydomowe ogódki rolne (1-2 ar) zakwalifikowane w EGiB jak R, S, Ł (w mojej i sąsiedniech gminach takich płatników jest kilka razy wiecej od rolników ) ...

mimo iż nie są rolnikami w myśl prawa a jedyny ich kontakt z rolnictwem ogranicza się do skoszenia trawnika przed domem to ich 1 głos stoi na równi z głosem rolnika posadającego 100 ha gospodarstwo - dlatego takie osoby mają decydować kto ma się znajdować w Izbie Rolniczej

 

Posumowując: ustawa to bubel prawny, Izby nie realizują choćby cześci swoich zadań, sytuację trzeba uzdrowić

Należałoby zmienić w ustawie artykuł 1 na:

1) osoby fizyczne i prawne, będące rolnikami w rozumieniu ustawy o kształotwaniu ustroju rolnego

 

należało by zmusić Izby do bardziej efektywnego działania oraz należało by wykreślić z art. 5 zadania które pokrywają się z innymi instytucjami tj.

 

3) prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,

(kolizja zadań z ARR)

5) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,

(kolizja zadań z GUS)

6) doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,

(kolizja zadań z ODR)

 

Nadto Należałoby też zmianić art 35

 

"Art. 35. 1. Dochody izb pochodzą:

1) z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby,

2) ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową,

3) z udziałów lub akcji spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a),

4) z innego majątku izby,

5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat,

6) ze składek członkowskich,

7) z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę,

z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat."

 

W przypadku suszy => zwolnień z podatku rolnego lub spadku ceny zbóż na rynku (podatek przeliczany na podstawie q żyta) przychody izby są dużo mniejsze - co uniemożliwia racjonalne planowanie zadań długoterminowych ... zamiast tego powinna być przeznanaczana na cele izby dotacja celowa z budżetu państwa ... a wykonane zadań kontrolowane przez Ministerstwo Finansów (jak wszystkie dotacje)

 

Pozdrawiam

 

(http://www.prawo.lex.pl/bap/notariusz/Dz.U.2002.101.927.html)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

szanowny panie TAX-Ator

 

a chciałbym Pana zapytać o to, dlaczego uważa Pan że nie mam racji pisząc ten poprzedni post? Bo ja nie widze tu związku logicznego -"Moim zdaniem kolega niestety nie ma racji "

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja uważam , że Izba Rolnicza jest instutucją bardzo ważną.Jeśli opiera się Pan o dokumenty regulujące pracę Izb Rolniczych (chodzi mi o ustawę i poszczególne jej artykuły) to prosze Pana o wyjaśnienie jaka ustawa w Polsce reguluje 100% działalność jakiejkolwiek instytucji. To, że mamy chore prawo to mi nie trzeba udowadniac- ja to poprostu wiem i spotykam sie z tym na codzień.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Szanowny Panie Kwantyfikatorze ...

 

„chciałbym Pana zapytać o to, dlaczego uważa Pan że nie mam racji pisząc ten poprzedni post? Bo ja nie widze tu związku logicznego”

 

Już odpowiadam po kolei:

 

„ ... uważam że Izby Rolnicze są bardzo ważną instytucją działającą w sferze rolnictwa”

 

Oczywiście zgodnie z literą prawa Izby powinny robić bardzo dużo ale prawda jest taka że w zasadzie nic ten twór nie robi poza przejadanie funduszy publiczny (jeśli Pan sądzi inaczej to proszę przytoczyć jakie projekty zrealizowała izba np. w Wielkopolsce (nawet nie prowadzą oddziałów powiatowych - tylko 2 dni po 4 h w tygodniu ) – proszę przytym pamiętać że finanse Izby są dość pokaźne (2 % podatku rolnego wszystkich gmin) a działanie i pomoc rolnikom bliska 0.

 

„ ... Są ogniwem łączącym urzędy i ludzi którzy faktycznie pracują w rolnictwie. W ich skład wchodzą przedstawiciele gospodarstw rolnych, którzy znają trudną pracę w rolnictwie "od podszewki", znają problemy jakie występują na terenach wiejskich ...”

 

w skład izby przeważnie nie wchodzą ludzie znający rolnictwo tylko politycy płacący podatek rolny za 2 ary ogródka, nie mający zielonego pojęcia o rolnictwie (dlatego owe 2% jest przeżerane a nie przeznaczne na sprawy związane z rolnictwem), przeciętny rolnik nie ma czasu na prowadzenie kampanii w celu dostania się do Izby Rolniczej a polityk z ogródkiem jaknajbardziej ... ( w moim województwie większość członków izby to nierolnicy ...)

 

„Ich zadanie jest bardzo ważne szczególnie w komunikacji i dialogu a także wpływaniu na zmiany”

 

Proszę bardzo podać choć jeden projekt ustawy który wszedł z pod pióra Izby Rolniczej i został zaakceptowany

 

„W Polsce zbyt mało uwagi poświęca się działalności Izb Rolniczych.”

 

Jak można poświęcać uwage komuś kto praktycznie nic nie robi ...

Dla porównania proszę spojrzeć na Kółka Rolnicze – mimo iż budżet Gmin nie dokłada do nich ani złotóki to ich działanie jest dużo prężniejsze i skuteczniejsze od działania Izb

 

"prosze Pana o wyjaśnienie jaka ustawa w Polsce reguluje 100% działalność jakiejkolwiek instytucji."

 

nie mówię o niedociągnięciach tej ustawy tylko o chorych założeniach umożliwiajacych dostanie sie do izb osób które nie mają nic wspólnego z rolnictwem oraz nie wymusza na Izbach konieczności pracy, sądze że za owe 2% każda z gmin lepiej zrealizowała by pomoc rolnikom niż Izby

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

"Oczywiście zgodnie z literą prawa Izby powinny robić bardzo dużo ale prawda jest taka że w zasadzie nic ten twór nie robi poza przejadanie funduszy publiczny (jeśli Pan sądzi inaczej to proszę przytoczyć jakie projekty zrealizowała izba np. w Wielkopolsce (nawet nie prowadzą oddziałów powiatowych - tylko 2 dni po 4 h w tygodniu ) – proszę przytym pamiętać że finanse Izby są dość pokaźne (2 % podatku rolnego wszystkich gmin) a działanie i pomoc rolnikom bliska 0. "

 

jestem specjalistą ds projektów w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i muszę powiedzieć że izby rolnicze bardzi chętnie uczestnicza w projektach wdrażanych przez FAPA. Izby obecnie realizuja wiele projektów szkoleniowych i doradczych.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Szanowny Panie Tax-Ator

 

No to pytam Pana po co w ogóle działalność Izb Rolniczych?

 

Też się nad tym zastanawiam, budowlańcy, handlowcy, maklerzy i inne branże radzą sobie całkiem nieżle bez Izb Zawodowych pasożytujących na budżecie gmin / miast ...

Jeśli już natomist istnieją samorządy zawodowe to są one utrzymywane przez samych zaintyresowanych dobrowolnie i przez niech wybierane - wówczas walczą o swoje racje a nie o racje i cele polityczne jak to mam miejsce w przypadku Izb ... któe są utrzymywane przez budżet gmin - jednak za nic nieodpowiadają i nikt w zasadzie nie może ich rolniczyć za nic-nierobienie ...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Izby Rolnicze to zbędna instytucja takie słowa powiedział człowiek który do nich należał jestem za! Jak najszybciej powinni rozwiązać tą bandę darmozjadów!Bez nich będzie tak samo jak z nimi tylko jak ich nie będzie to przynajmniej więcej pieniędzy zostanie w gminach

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×
×
  • Dodaj nową pozycję...