Skocz do zawartości
ryszard1960

Działy specjalne produkcji rolnej

Rekomendowane odpowiedzi

Na czerwono – zaznaczone zdania co do których umieściłem uwagi

 

 

D. Zmiana zasad ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

I. Syntetyczne przedstawienie założeń projektu.

1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projektowana

ustawa.

ad.1

W aktualnym stanie prawnym przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów

z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się: uprawy w szklarniach i ogrzewanych

tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy „in vitro”, fermową hodowlę

i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych

i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, entomofagów, jedwabników, prowadzenie pasiek oraz

hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt

w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT.

Oznacza to, że dochody z prowadzonych upraw, chowu i hodowli w rozmiarach

nieprzekraczających tych wielkości nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jeżeli natomiast rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości

określone w załączniku nr 2 do ustawy o PIT, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane

w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

U osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej dochód z tego źródła jest

ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub

jednostki produkcji zwierzęcej lub na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

albo ksiąg rachunkowych, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg.

Jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg podatkowych, dochód z działów specjalnych produkcji

rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Normy szacunkowe

Str. 36 z 44

dochodu dla poszczególnych rodzajów działów specjalnych określa załącznik nr 2 do ustawy

o PIT.

ad.2

Podstawę opodatkowania, określaną przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, stanowi

dochód wynikający z iloczynu właściwej dla danego rodzaju produkcji działu specjalnego

normy szacunkowej dochodu i ilości jednostek produkcji, których ta norma dotyczy.

Osoby fizyczne, osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązane

składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi

skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej

produkcji w roku następnym. Jeżeli dochód z działów specjalnych jest ustalany na podstawie

ksiąg, podatnicy w składanej w urzędzie skarbowym deklaracji, określają również wysokość

przewidywanego dochodu w roku następnym. Osoby te są obowiązane zawiadamiać

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji

w stosunku do podanej w deklaracji, zaprzestaniu w ciągu roku eksploatacji obiektów

umożliwiających całoroczny cykl produkcji, a w przypadku rozpoczęcia w ciągu roku

prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, oprócz zawiadomienia o rozpoczęciu

prowadzenia tej działalności składają także deklaracje o rodzajach i rozmiarach zamierzonej

produkcji w tym roku.

ad.3

Podatnicy mają obowiązek wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki

miesięczne na podatek dochodowy w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu

skarbowego (bez względu na sposób ustalania dochodu) obniżone o kwotę składki na

ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu. Zaliczki miesięczne za okres od stycznia

do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zaliczkę za grudzień uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym

zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego łącznego dochodu (poniesionej

straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku

podatkowym, a także wpłacić różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającego

z zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek. Rozliczenie roczne dokonywane jest na

druku zeznania PIT-36 lub PIT-36L w przypadku wyboru opodatkowania według 19% stawki

podatku od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanego na podstawie

prowadzonych ksiąg.

2. Aktualny stan prawny w dziedzinie, której ma dotyczyć projektowana ustawa,

z uwzględnieniem obowiązujących ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych

i prawa Unii Europejskiej

Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej reguluje ustawa o PIT.

Normy szacunkowe dochodu dla poszczególnych rodzajów działów specjalnych określa

załącznik nr 2 do ww. ustawy.

3.Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy.

 

Wysokość dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm

szacunkowych nie wiąże się z rzeczywistym dochodem osiąganym z tej działalności,

a w konsekwencji nie oddaje również rzeczywistych rozmiarów tej działalności.

Wprowadza się generalną zasadę, w myśl której dochód z działów specjalnych produkcji rolnej

ustalany będzie na podstawie rzeczywistych dochodów przy zastosowaniu ksiąg podatkowych

(podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych), tak jak przy

prowadzeniu działalności gospodarczej. Już w aktualnym stanie prawnym podatnicy

prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i prowadzący podatkową księgę przychodów

Str. 37 z 44

i rozchodów lub księgi rachunkowe ustalają przychody, koszty ich uzyskania uwzględniające

odpisy amortyzacyjne, straty z lat ubiegłych, tak jak w działalności gospodarczej.

Podatnicy prowadzący księgi będą uiszczać zaliczki na podatek dochodowym na takich

samych zasadach jak osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również będą mogli

wpłacać zaliczki kwartalnie lub w sposób uproszczony.

 

ad.4

Ustalanie dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu powinno stanowić

wyjątek od generalnej zasady ustalania dochodu na podstawie prowadzonych ksiąg.

W związku z powyższym proponuje się, aby ustalanie dochodu z działów specjalnych

produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych zostało ograniczone do sytuacji,

w których podatnicy w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęli przychód w wysokości

nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro.

Celowe zatem jest precyzyjne określenie zasad ustalania dochodu z działów specjalnych

produkcji rolnej poprzez wskazanie sytuacji, w których dochód ten będzie ustalany na

podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych oraz sytuacji,

w której dochód ten będzie mógł być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych.

 

ad.5

Pozwoli to uniknąć w przyszłości wątpliwości przy określaniu dochodu z działów specjalnych

produkcji rolnej. Jest to o tyle uzasadnione, że na tle aktualnego stanu prawnego pojawiły się

wątpliwości dotyczące obowiązku ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na

podstawie ksiąg rachunkowych po przekroczeniu kwoty określonej w euro w przepisach

o rachunkowości (tj. 1.200.000 euro.). W praktyce niejasne pozostawało, czy podatnik

prowadzący działy specjalne produkcji rolnej po przekroczeniu limitu przychodów

w wysokości 1.200.000 euro, może dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalać przy

zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. W sprawie tej Naczelny Sąd Administracyjny

podjął uchwałę z dnia 17 stycznia 2011 r., II FPS 2/10. W uchwale tej Naczelny Sąd

Administracyjny uznał, Ŝe dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalany

na podstawie norm szacunkowych, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów, o ile

podatnik nie zgłosił zamiaru prowadzenia ksiąg. Korekta obowiązujących regulacji w zakresie

ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej jest zatem pożądana.

4 Możliwość podjęcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej ustawy

środków umożliwiających osiągniecie zakładanych celów

Brak jest alternatywnych rozwiązań dla proponowanych zmian.

5. Podmioty, na które ma oddziaływać projektowana ustawa

Projektowana ustawa będzie oddziaływać na osoby fizyczne prowadzące działy specjalne

produkcji rolnej zarówno indywidualnie jak i w formie spółek niebędących osobami

prawnymi.

6. Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy i źródło ich

pokrycia.

Zakłada się, że proponowane rozwiązanie będzie neutralne dla dochodów sektora finansów

publicznych, w tym dochodów budżetu państwa i dochodów jednostek samorządu

terytorialnego.

II. Zakres proponowanych zmian.

1. Przepisy merytoryczne

Proponuje się, żeby od 2012 r. dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany był na

podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów

lub ksiąg rachunkowych.

Str. 38 z 44

 

ad.6

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i prowadzący księgi będą ustalać

przychody, koszty ich uzyskania, w tym także odpisy amortyzacyjne, straty z lat ubiegłych, tak

jak w działalności gospodarczej.

O zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych,

podatnik będzie zobowiązany zawiadomić w formie pisemnej naczelnika właściwego urzędu

skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, albo w terminie 7 dni od

rozpoczęcia prowadzenia działów. Jeżeli działy będą prowadzone w formie spółki

zawiadomienie będą zobowiązani złożyć wszyscy wspólnicy. Prowadzenie ksiąg również

w następnym roku podatkowym nie będzie obligowało do ponownego złożenia zawiadomienia.

 

ad.7

Obowiązek ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie podatkowej

księgi przychodów i rozchodów będzie dotyczył podatników, których przychody

w poprzednim roku podatkowym z działów specjalnych produkcji rolnej (bez podatku od

towarów i usług) przekroczyły 150.000 euro, a nie przekroczyły równowartości kwoty

1.200.000 euro. Po przekroczeniu limitu 1.200.000 euro, podatnicy obowiązani będą do

prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Limity przychodów 150.000 euro oraz 1.200.000 euro dotyczą wyłącznie przychodów

z działów specjalnych produkcji rolnej; nie będą do nich wliczane przychody z innych źródeł

przychodów, np. z działalności gospodarczej.

Jeżeli wysokość przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok

podatkowy nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 150.000 euro, podatnicy będą

mogli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalać przy zastosowaniu norm

szacunkowych dochodu albo na podstawie ksiąg, jeżeli zgłoszą zamiar ich prowadzenia.

Uzasadnione jest, żeby wysokość tego przychodu odpowiadała limitowi 150.000 euro,

analogicznie jak przy wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku prowadzenia działów

specjalnych produkcji rolnej przez spółkę niebędącą osobą prawną limit ten powinien dotyczyć

spółki. Jeżeli działy specjalne produkcji rolnej podatnik prowadził równocześnie samodzielnie

i jako wspólnik spółki (spółek) niemającej osobowości prawnej lub równocześnie był

wspólnikiem kilku spółek, to limit 150.000 euro ustala się odrębnie dla działów prowadzonych

indywidualnie i odrębnie dla działów prowadzonych w ramach spółki. Zasada ta dotyczy

również ustalania limitu 1.200.000 euro.

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej będzie miał prawo

wyboru sposobu ustalania dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, pod

warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym nie prowadził działów specjalnych produkcji

rolnej.

Przekroczenie limitu 150.000 euro będzie skutkowało obowiązkiem zaprowadzenia od

następnego roku podatkowego podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W takim

przypadku przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany będzie na zasadach

określonych w art. 14 ustawy o PIT, czyli na zasadach analogicznych jak przychód

z działalności gospodarczej. Przekroczenie limitu 150.000 euro w trakcie roku podatkowego

spowoduje obowiązek zaprowadzenia właściwej księgi od początku następnego roku, a nie od

następnego miesiąca, czyli w trakcie roku podatkowego. Podatnik nie utraci prawa do ustalania

dochodu z działów przy zastosowaniu norm w trakcie roku podatkowego, z powodu

przekroczenia limitu 150.000 euro.

Kurs euro przeliczany będzie na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok

podatkowy.

Str. 39 z 44

Zakładane zmiany precyzują sytuacje, w której podatnik prowadzący działy specjalne

produkcji rolnej będzie mógł ustalać dochód z tego tytułu przy zastosowaniu norm

szacunkowych dochodu, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Zmiana zakłada wprowadzenie limitu przychodów, po przekroczeniu którego podatnik będzie

obowiązany do ustalania dochodu z działów specjalnych rolnej odpowiednio na podstawie

podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ksiąg rachunkowych.

 

ad.8

W celu określenia wysokości przychodów uzyskanych przez podatnika w roku

poprzedzającym rok podatkowy proponuje się wprowadzenie obowiązku prowadzenia

ewidencji przychodów. Ewidencja przychodów powinna zawierać co najmniej następujące

dane: liczbę porządkową, datę uzyskania przychodu, numer dowodu, na podstawie którego

dokonano wpisu, kwotę przychodu bez kwoty należnego podatku od towarów i usług.

ad.9

Z obowiązku prowadzenia tej ewidencji zwolnieni będą podatnicy, którzy prowadzą

podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe oraz podatnicy, którzy

prowadzą ewidencję dla potrzeb podatku od towarów i usług, pod warunkiem, Ŝe dane

wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, przychodów z działów

specjalnych produkcji rolnej.

Zakładane wprowadzenie limitu przychodów warunkującego obowiązek prowadzenia ksiąg

podatkowych skutkuje przesunięciem terminu złożenia deklaracji o rodzajach i rozmiarach

zamierzonej produkcji w roku podatkowym PIT-6/PIT-6L. Proponuje się, żeby deklarację PIT-

6/PIT-6L, na podstawie której naczelnik urzędu skarbowego określa zaliczkę na podatek

dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej, składali wyłącznie podatnicy, którzy

dochód z tego tytułu będą ustalali przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, w terminie

do 20 stycznia roku podatkowego.

Deklaracji PIT-6/PIT-6L nie będą obowiązani składać podatnicy, którzy dochód z działów

specjalnych produkcji rolnej będą ustalali na podstawie ksiąg. Podatnicy ci zaliczki miesięczne

na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, będą obliczać

według takich samych zasad jak podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Przy

obliczaniu zaliczki dochód z działów nie będzie łączony z dochodami z innych źródeł np.

z dochodami z działalności gospodarczej.

Podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalali na podstawie

ksiąg, będą mogli wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz

kwartalny sposób wpłacania zaliczek.

Podobnie jak w działalności gospodarczej, z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek będą

mogli skorzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działów lub będący małymi

podatnikami. Kryteria podatnika rozpoczynającego prowadzenie działów specjalnych

produkcji rolnej oraz status małego podatnika będą określane odrębnie dla działalności

gospodarczej i odrębnie dla działów specjalnych produkcji rolnej. Odrębnie także będzie

ustalany status małego podatnika dla celów jednorazowej amortyzacji, w tym także, gdy działy

będą prowadzone w formie spółki nie będącej osobą prawną.

Dla potrzeb zaliczek kwartalnych status małego podatnika będzie ustalany na podstawie

przychodu z poprzedniego roku wynikającego z prowadzonych ksiąg lub ewidencji

przychodów.

Dla podatnika ustalającego dochód na podstawie norm szacunkowych zaliczki na podatek

dochodowy będą ustalane decyzją naczelnika urzędu skarbowego według obecnie

obowiązujących zasad.

Str. 40 z 44

2. Upoważnienia do wydania aktów wykonawczych, z uwzględnieniem organu

właściwego do wydania rozporządzenia, zakresu spraw przekazywanych do

uregulowania w rozporządzeniu oraz wytycznych dotyczących jego treści.

Proponowane zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia odrębnego upoważnienia do

wydania aktów wykonawczych.

3. Sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej, z uwzględnieniem określenia rodzaju

czynu zabronionego przez projektowaną ustawę (przestępstwo, przestępstwo

skarbowe, wykroczenie albo wykroczenie skarbowe), znamion czynu zabronionego

i rodzajów kar, środków karnych lub innych środków o charakterze karnym, a także

spraw dotyczących odpowiedzialności karno-administracyjnej.

Proponowane zmiany nie wymagają wprowadzenia przepisów o odpowiedzialności karnej lub

karno-administracyjnej.

III. Ocena Skutków Regulacji.

1. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek

Wg danych za 2008 r. 35 479 podatników prowadziło działy specjalne produkcji rolnej.

U 35 280 osób dochód do opodatkowania ustalany był na podstawie norm szacunkowych,

a pozostałe 199 osób ustalało dochód do opodatkowania na podstawie prowadzonych ksiąg

podatkowych (ksiąg rachunkowych - 98 osób, podatkowej księgi przychodów i rozchodów -

101 osób).

W rozliczeniu za 2009 r. ponad 32 tysiące podatników wykazało przychód z działów

specjalnych produkcji rolnej. Tak szczegółowe dane dotyczące tej grupy podatników za rok

2009 nie były gromadzone.

 

ad.10

Zakłada się, że proponowane rozwiązanie będzie neutralne dla dochodów sektora finansów

publicznych, w tym dochodów budżetu państwa i dochodów jednostek samorządu

terytorialnego.

 

ad.11

Zauważa się bowiem, że w 2008 r. dochody aż 98% podatników ustalających dochód

na podstawie norm szacunkowych nie przekroczyły kwoty 50 000 zł, co stanowi wartość

znacznie odbiegającą od limitów będących przedmiotem projektowanej regulacji.

 

ad.12

Średni

dochód tej grupy podatników wynosił w 2008 r. zaledwie 6 851 zł. Analiza danych wykazała

ponadto, że ok. 59% podatników ustalających dochód na podstawie norm osiągnęło dochód

nieprzekraczający kwoty 3 091 zł rocznie, co odpowiada kwocie dochodu niepowodującego

obowiązku zapłaty podatku przez podatników opodatkowanych wg skali podatkowej.

 

ad.13

W grupie podatników prowadzących księgi:

- 46% podatników uzyskało przychody do wysokości odpowiadającej 150 000 euro,

- 25% podatników uzyskało przychody w przedziale od 150 000 euro do 1 200 000 euro,

29% podatników uzyskało przychody w wysokości powyżej 1 200 000 euro.

 

ad.14

Biorąc pod uwagę opisany wyżej poziom dochodów podatników ustalających dochód na

podstawie norm, nawet w przypadku, gdy rzeczywisty dochód tych podatników byłby

kilkakrotnie wyższy (np. gdyby wzrósł dziewięciokrotnie i wyniósł 450 000 zł), to nie osiągnie

on poziomu przychodów odpowiadającemu proponowanym limitom. Zatem w przypadku tej

grupy podatników proponowane rozwiązania, nie spowodują zwiększenia obciążenia

podatkiem dochodowym.

Str. 41 z 44

 

ad.15

2. Wpływ na rynek pracy.

Ze względu na zakres proponowanych regulacji brak wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na

funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

4. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny.

Projektowana ustawa nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.

5. Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

E. Część wspólna projektowanej ustawy.

I. Przepisy dostosowujące.

Brak jest kwestii, które powinny być uregulowane w przepisach dostosowujących.

II. Przepisy przejściowe.

1. W związku z proponowaną zmianą w zakresie opłaty za wydanie interpretacji

indywidualnej wprowadzić należy przepis przejściowy, zgodnie z którym wnioski

o wydanie interpretacji indywidualnej złożone przed dniem wejścia w życie projektowanej

ustawy podlegają opłacie według przepisów dotychczasowych.

2. W związku z propozycją uchylenia art. 14b § 6 i § 7 ustawy – Ordynacja podatkowa

zawierających delegacje do wydania przez ministra właściwego do spraw finansów

publicznych aktów wykonawczych, proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego

stanowiącego, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie obecnie

obowiązującego art. 14b § 6 i § 7, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie proponowanego art. 14r § 1 i § 2, jednak nie

dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji.

3. W związku z propozycjami zmian w zakresie porozumień transakcyjnych proponuje się

wprowadzenie przepisu przejściowego stanowiącego, że do postępowań w sprawie

porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych wszczętych i niezakończonych przed

dniem wejścia w życie projektowanej ustawy zastosowanie znajdują przepisy

dotychczasowe.

4. W związku z propozycjami zmian w zakresie zasad zaokrąglania w podatku dochodowym

os osób fizycznych podstawy opodatkowania i podatku dla niektórych przychodów

z kapitałów pieniężnych proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego, zgodnie

z którym dochody (przychody) z tytułu odsetek określonych w art. 30 a ust. 1 pkt 1 -3

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane na podstawie umów

zawartych przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany podlegają opodatkowaniu

na podstawie przepisów dotychczasowych.

5. W związku z propozycjami zmian w zakresie zasad ustalania dochodów z działów

specjalnych produkcji rolnej proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego

„przesuwającego” termin na 20 stycznia 2012 r. do złożenia deklaracji o rodzajach

i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym PIT-6/PIT-6L na 2012 rok.

W roku 2011 obowiązuje bowiem przepis obligujący podatników prowadzących działy

Str. 42 z 44

specjalne produkcji rolnej do złożenia deklaracji w terminie do 30 listopada o zamiarze

prowadzenia w 2012 roku tych działów.

Nowe regulacje powinny być ogłoszone najpóźniej do końca września 2011 roku.

Gdyby ustawa była ogłoszona później, np. w połowie listopada to może się zdarzyć, że

podatnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami złożą już deklaracje na 2012 rok, zaś na

podstawie nowych przepisów będą zobligowani do złożenia ponownie deklaracji na 2012

rok według nowego wzoru.

W takiej sytuacji, konieczne byłoby uregulowanie również przypadków „podwójnych”

deklaracji w przepisie przejściowym. Przepis przejściowy, obligowałby podatników, którzy

zamierzają prowadzić w roku 2012 działy specjalne produkcji rolnej, dla których wybiorą

ustalanie dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych, do złożenia ponownie

deklaracje na 2012 rok zgodnie z zasadami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2012 rok,

jeżeli deklaracje takie złożyli już w terminie do 30 listopada 2011 r.

Wzór nowej deklaracji PIT-6/PIT-6L zostanie określony rozporządzeniem Ministra

Finansów.

6. W związku z propozycjami zmian w zakresie zasad ustalania dochodów z działów

specjalnych produkcji rolnej proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego

regulującego zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w roku 2012

przez podatników kontynuujących prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w roku 2012 nie będzie mógł być ustalany

przy zastosowaniu norm szacunkowych w sytuacji, w której w roku 2011 podatnik dochód

z tego tytułu ustalał na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg

rachunkowych i z ksiąg tych wynika, że przychód z działów specjalnych produkcji rolnej

przekroczył równowartość 150.000 euro, (według średniego kursu euro Narodowy Bank

Polski obowiązującego w dniu 30 września 2011 r.). Dochodu z działów na podstawie

norm szacunkowych dochodu w roku podatkowym 2012 nie będzie mógł ustalać podatnik,

który w 2011r. nie prowadził ksiąg, a był obowiązany do prowadzenia ewidencji dla

potrzeb podatku od towarów i usług i z ewidencji tej będzie wynikało, Ŝe przychód

z działów specjalnych produkcji rolnej przekroczył w roku 2011 równowartość 150.000

euro.

W roku 2012 dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie mógł być ustalany przy

zastosowaniu norm szacunkowych, jeżeli w roku 2011 podatnik nie był obowiązany do

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych albo

ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług Z norm szacunkowych przy ustalaniu

dochodu będzie też mógł korzystać podatnik, który w roku poprzednim prowadził księgi

lub ewidencję dla potrzeb VAT i wykazane w nich przychody nie przekroczyły kwoty

stanowiącej równowartość 150.000 euro.

7. W związku z propozycjami zmian w zakresie zasad ustalania dochodów z działów

specjalnych produkcji rolnej proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego

związanego z zakładaną możliwością wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek przez

podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, którzy dochód ustalają na

podstawie ksiąg, który ureguluje zasady wybory tej formy wpłacania zaliczek w 2012 r.

Prawo wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek powinni mieć wyłącznie podatnicy,

którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w latach, z których uwzględniany

jest dochód do obliczenia zaliczki uiszczanej w uproszczonej formie (dla zaliczki na 2012

r. jest to dochód za rok 2010 względnie 2009), ustalany był na podstawie prowadzonych

ksiąg.

Str. 43 z 44

Również przy określaniu statusu małego podatnika dla potrzeb zaliczek kwartalnych na

2012 r. powinien być uwzględniany wyłącznie przychód ustalony na podstawie

prowadzonych ksiąg lub ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Jeżeli podatnik w roku 2011 ustalał dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy

zastosowaniu norm szacunkowych, to na rok podatkowy 2012 nie będzie mógł wybrać

kwartalnych zaliczek. Zasady te będą miały zastosowanie także dla określenia statusu

małego podatnika dla celów jednorazowej amortyzacji.

III. Przepisy końcowe.

Proponuje się aby zmiany w zakresie:

1) instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego,

2) porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych, oraz

3) zasad zaokrąglania w podatku dochodowym os osób fizycznych podstawy

opodatkowania i podatku dla niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych,

weszły w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

W odniesieniu natomiast do zmian dotyczących zasad ustalania dochodów z działów

specjalnych produkcji rolnej proponuje się aby w tym zakresie przepisy projektowanej ustawy

weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Projekt ustawy zostanie poddany konsultacjom społecznym równolegle z uzgodnieniami

zewnętrznymi.

W ramach konsultacji projekt otrzymają:

1. Business Centre Club

2. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

3. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

4. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

5. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

6. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

7. Krajowa Izba Gospodarcza

8. Krajowa Izba Radców Prawnych

9. Krajowa Rada Doradców Podatkowych

10. Naczelna Rada Adwokacka

11. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

12. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

13. Polska Izba Ubezpieczeń

14. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

15. Polska Rada Biznesu

16. Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

17. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

18. Związek Banków Polskich

19. Związek Rzemiosła Polskiego

20. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

21. Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych

22. Polski Związek Hodowców Koni

23. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu

24. Polski Związek Pszczelarski

25. Polski Związek Ogrodniczy

Str. 44 z 44

26. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

27. Polska Federacja Ogrodnicza

28. Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych

29. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

30. Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

31. Polski Związek Hodowców Drobnego Inwentarza

32. Krajowa Rada Izb Rolniczych

Ponadto projekt ustawy otrzymują:

1. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

3. Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”

4. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

5. Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”

6. Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP

7. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność’80

Projekt założeń do ww. ustaw – zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej

Ministerstwa Finansów zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU USTAWY

 

na czerwono akapity wyjęte z projektu MF

 

W aktualnym stanie prawnym przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów

z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się: uprawy w szklarniach i ogrzewanych

tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy „in vitro”, fermową hodowlę

i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych

i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, entomofagów, jedwabników, prowadzenie pasiek oraz

hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

 

Ad.1

 

Według jakich kryteriów pewne działy produkcji rolnej są zaliczane do działów specjalnych, a inne nie?

Dlaczego hodowla ryb akwariowych w 1000 l akwarium jest działem specjalnym, a chów 1000 krów mlecznych nie?

Jak można porównać hodowlę dżdżownic na powierzchni 2m z wielkotowarową hodowlą bydła opasowego?

Czy hodowla rybek w akwarium 1000 l w ramach gospodarstwa jest działem specjalnym, czy też nie?

Dlaczego chów 20 sztuk bydła mlecznego – poza gospodarstwem jest działem specjalnym, a w ramach gospodarstwa rolnego już nie?

Dlaczego uprawa kwiatów w tunelach ogrzewanych jest działem specjalnym, a w tunelach nieogrzewanych już nie?

Jak się ma uprawa grzybów na powierzchni 30m ( dział specjalny ) do 100 ha uprawy warzyw gruntowych?

Dlaczego chów 100 indyków rzeźnych jest działem specjalnym, a chów 100 strusi rzeźnych już nie?

Dlaczego hodowla 2 szczurów białych, laboratoryjnych to dział specjalny produkcji rolnej, a 5000 sztuk tuczników w ramach gospodarstwa rolnego nie jest?

Dlaczego natomiast chów 51 tuczników poza gospodarstwem rolnym ( jak rozumieć to kryterium? ) jest działem specjalnym?

Pojęcie dotyczące działu specjalnego to anachronizm z czasów komunistycznych, bezmyślnie powielony, utrzymany i nadal niezweryfikowany.

 

 

Podstawę opodatkowania, określaną przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, stanowi

dochód wynikający z iloczynu właściwej dla danego rodzaju produkcji działu specjalnego

normy szacunkowej dochodu i ilości jednostek produkcji, których ta norma dotyczy.

 

Ad.2

 

Skąd wiadomo, że normy szacunkowe działów specjalnych nie są zgodne z rzeczywistością? Chyba żadne normy szacunkowe nie są zgodne z rzeczywistymi dochodami, dotyczy to również ryczałtu.

Dlaczego normy szacunkowe przy przychodach < 150 000 euro są dobre, a przy przychodach > 150 000 euro już nie?

 

Podatnicy mają obowiązek wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki

miesięczne na podatek dochodowy w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu

skarbowego (bez względu na sposób ustalania dochodu) obniżone o kwotę składki na

ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu.

 

Ad.3

 

Uiszczanie zaliczek na podatek dochodowy miesięcznie, kwartalnie – nijak się ma do specyfiki rolnictwa ( dokładnie opisane w przykładzie poniżej ), gdyż część produkcji rolnej daje nam przychód wiosną , natomiast koszty trzeba już ponieść jesienią.

Przychód i koszty muszą być powiązane ze sobą, aby był dochód właściwie rozliczony. Od 01.01.12 do 31.12.12 będzie to w wielu przypadkach po prostu niemożliwe. Oczywiście jest remanent końcowy, tylko problem w tym, jak wycenić produkcję w toku np.: posadzone tulipany, chów kur w trakcie cyklu , chów krów itp.

Czy zostały wypracowane kryteria, które to umożliwiają? Jak nie dopuścić do sytuacji, by Urz ąd Skarbowy podważał wycenę produkcji w toku?

W wielu przypadkach wykonanie remanentu końcowego jest po prostu niemożliwe, gdyż niemożliwe jest dokonanie oceny wartości produkcji w toku np. produkcji rozsad, uprawy kwiatów, chów zwierząt.

Istnieje również możliwość przesunięcia roku podatkowego, w Holandii kończy się on 31 maja, tylko, jak to połączyć z rokiem podatkowym, który kończy się 31 grudnia, jeśli :

-prowadzący działy specjalne ma także dochody z innych działalności

-rozlicza się wspólnie z małżonkiem

 

 

Ustalanie dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu powinno stanowić

wyjątek od generalnej zasady ustalania dochodu na podstawie prowadzonych ksiąg.

W związku z powyższym proponuje się, aby ustalanie dochodu z działów specjalnych

produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych zostało ograniczone do sytuacji,

w których podatnicy w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęli przychód w wysokości

nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro.

Ad.4

 

a)Dlaczego granica 150 000 euro?

b)W jaki sposób będzie obliczany dochód z działów specjalnych? W wielu przypadkach jest niemożliwe obliczenie tego dochodu np.

Pędzenie tulipanów w tunelach ogrzewanych – dział specjalny i tunelach nieogrzewanych – dział niespecjalny

Pędzenie lilii na kwiat cięty w tunelach i na polu, gdyż często te produkcje pokrywają się w czasie i nie można ich rozdzielić.

To samo dotyczy upraw warzyw w tunelach ogrzewanych, nieogrzewanych i z pola.

Nawet prowadzenie ewidencji WAT nie umożliwia tego, gdyż kasy fiskalne i rachunki WAT nie zobowiązują do wykazywania, z jakiego działu pochodzi dany produkt.

Nawet prowadzenie specjalnej ewidencji sprzedaży nie umożliwi w wielu przypadkach wyodrębnienia produkcji tylko z działów specjalnych.

 

 

Pozwoli to uniknąć w przyszłości wątpliwości przy określaniu dochodu z działów specjalnych

produkcji rolnej. Jest to o tyle uzasadnione, że na tle aktualnego stanu prawnego pojawiły się

wątpliwości dotyczące obowiązku ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na

podstawie ksiąg rachunkowych po przekroczeniu kwoty określonej w euro w przepisach

o rachunkowości (tj. 1.200.000 euro.). W praktyce niejasne pozostawało, czy podatnik

prowadzący działy specjalne produkcji rolnej po przekroczeniu limitu przychodów

w wysokości 1.200.000 euro, może dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalać przy

zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. W sprawie tej Naczelny Sąd Administracyjny

podjął uchwałę z dnia 17 stycznia 2011 r., II FPS 2/10.

 

Ad.5

 

Czy cała ta ustawa to przypadkiem nie zemsta za przegraną sprawę w NSA?

 

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i prowadzący księgi będą ustalać

przychody, koszty ich uzyskania, w tym także odpisy amortyzacyjne, straty z lat ubiegłych, tak

jak w działalności gospodarczej.

 

Ad. 6

 

a)Ustalanie osobnych przychodów z w/w działów jest praktycznie niemożliwe – podział na działy specjalne i niespecjalne w jednym gospodarstwie to absurd.

b)Koszty – jak je rozgraniczyć dla poszczególnych działów? Jakie przyjąć kryteria i proporcje, aby były właściwe w świetle prawa?

c)Amortyzacja – jak obliczyć amortyzację szklarni pobudowanej 6 lat wstecz, w momencie wprowadzenia książki przychodów i rozchodów. Przechowywanie rachunków nawet przy ewidencji WAT to 5 lat. Kto i według jakich kryteriów dokona wyceny do obliczenia stopy amortyzacji budynków, chłodni itp.?

 

 

Obowiązek ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie podatkowej

księgi przychodów i rozchodów będzie dotyczył podatników, których przychody

w poprzednim roku podatkowym z działów specjalnych produkcji rolnej (bez podatku od

towarów i usług) przekroczyły 150.000 euro,

 

Ad.7

 

Jak obliczyć granicę 150 000 euro przychodu z działów specjalnych w przypadku, gdy w gospodarstwie równocześnie odbywa się produkcja także z działów niespecjalnych?

 

 

W celu określenia wysokości przychodów uzyskanych przez podatnika w roku

poprzedzającym rok podatkowy proponuje się wprowadzenie obowiązku prowadzenia

ewidencji przychodów. Ewidencja przychodów powinna zawierać co najmniej następujące

dane: liczbę porządkową, datę uzyskania przychodu, numer dowodu, na podstawie którego

dokonano wpisu, kwotę przychodu bez kwoty należnego podatku od towarów i usług.

 

Ad.8

 

Czy ktoś zdaje sobie sprawę, jak wygląda praca w gospodarstwie, jak można prowadzić taką ewidencję i kiedy, gdy pracuje się po 16 godzin. Wiadomo, że taka ewidencja będzie fikcją , bo nikt nie będzie w stanie udowodnić, czy dany tulipan pochodzi z działu specjalnego, czy też nie.

 

Z obowiązku prowadzenia tej ewidencji zwolnieni będą podatnicy, którzy prowadzą

podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe oraz podatnicy, którzy

prowadzą ewidencję dla potrzeb podatku od towarów i usług, pod warunkiem, Ŝe dane

wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, przychodów z działów

specjalnych produkcji rolnej.

 

Ad.9

 

Wyjaśnione wcześniej.

 

Zakłada się, że proponowane rozwiązanie będzie neutralne dla dochodów sektora finansów

publicznych, w tym dochodów budżetu państwa i dochodów jednostek samorządu

terytorialnego.

 

Ad.10

 

Czy aby na pewno jest neutralne?

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów to równocześnie przejście na WAT – od 150 000 zł, myślę, że ogólnie wiadomo, że rolnicy mają zwroty WAT, gdyż WAT w produkcji jest niższy niż WAT zawarty w kosztach. Czy chodzi o to, by zwiększyć wydatki z budżetu?

Czy ktoś przeprowadził obliczenia, czy przychód z podatku dochodowego będzie większy niż zwroty z WAT?

 

Zauważa się bowiem, że w 2008 r. dochody aż 98% podatników ustalających dochód

na podstawie norm szacunkowych nie przekroczyły kwoty 50 000 zł, co stanowi wartość

znacznie odbiegającą od limitów będących przedmiotem projektowanej regulacji.

 

Ad.11

 

Co ma dochód 50 000 zł do limitu projektowanej regulacji?, przecież w w/w regulacji kryterium jest przychód netto, a nie dochód.

 

 

Średni

dochód tej grupy podatników wynosił w 2008 r. zaledwie 6 851 zł. Analiza danych wykazała

ponadto, że ok. 59% podatników ustalających dochód na podstawie norm osiągnęło dochód

nieprzekraczający kwoty 3 091 zł rocznie, co odpowiada kwocie dochodu niepowodującego

obowiązku zapłaty podatku przez podatników opodatkowanych wg skali podatkowej.

 

Ad.12

 

Jak można analizować dane dochodu z działów specjalnych, przecież podatnicy tych działów mają również dochody z działów niespecjalnych?, np. producent warzyw posiada 500m szklarnię ogrzewaną, w której produkuje rozsadę warzyw ( stąd obowiązek zgłoszenia dochodu z działów specjalnych ) i 200 ha uprawy polowej warzyw.

 

W grupie podatników prowadzących księgi:

- 46% podatników uzyskało przychody do wysokości odpowiadającej 150 000 euro,

- 25% podatników uzyskało przychody w przedziale od 150 000 euro do 1 200 000 euro,

- 29% podatników uzyskało przychody w wysokości powyżej 1 200 000 euro.

 

Ad.13

 

Jak można to analizować? Wiadomo, że książkę prowadzą ci, którym się to opłaca. Ciekawy jestem, ile wynosi dochód z uprawy pomidorów z 1 m szklarni ogrzewanej w stosunku do normy szacunkowej?

 

Biorąc pod uwagę opisany wyżej poziom dochodów podatników ustalających dochód na

podstawie norm, nawet w przypadku, gdy rzeczywisty dochód tych podatników byłby

kilkakrotnie wyższy (np. gdyby wzrósł dziewięciokrotnie i wyniósł 450 000 zł), to nie osiągnie

on poziomu przychodów odpowiadającemu proponowanym limitom.

 

Ad.14

 

Tego zdania to już nie można w ogóle zrozumieć. Zakładam, że :

Posiadam 20 tuneli ogrzewanych x 200 m = 4000 m x 7,02 zł ( norma rachunkowa dochodu) = 28 080 zł. dochodu x 9 ( tak wynika ze zdania w propozycji ustawy ) =252 720 zł dochodu. Kto i na podstawie jakich danych wyliczył ten 9 razy większy dochód?

2. Wpływ na rynek pracy.

Ze względu na zakres proponowanych regulacji brak wpływu na rynek pracy.

 

Ad.15

 

Niewiadomo, skąd takie dane. Analizuję następującą sytuację:

Sieć Biedronka zakupiła w tym roku 3 miliony sztuk tulipanów w Holandii i sprzedaje je po cenie 80 gr. za sztukę. Abym ja mógł sprzedać w cenie 60 groszy, musiałbym produkować około 10 milionów sztuk, a wiąże się to z ogromnymi inwestycjami, które są finansowane z dochodów, a dochód ten Ministerstwo Finansów proponuje obarczyć dodatkowo 18/32 % podatkiem dochodowym. T e zakupione 3 mln sztuk tulipanów, to też są miejsca pracy, więc nieprawdą jest, że ustawa nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i rynek pracy.

 

 

Przykład

Profil gospodarstwa ( prowadzona ewidencja WAT)

-         produkcja tulipanów ciętych z cebul sprowadzonych z Holandii i własnej produkcji polowej, produkcja w tunelach ogrzewanych  ( działy specjalne produkcji rolnej ) ,  produkcja w tunelach nieogrzewanych  ( nie są to działy specjalne produkcji rolnej ) oraz produkcja polowa (  także nie jest działem specjalnym )

Przychód – 1000000 zł. w okresie III, IV, V

                    III – tunele ogrzewane – 50%

                    IV – tunele nieogrzewane – 30%

                    V -  produkcja polowa – 20%

Koszty -  950 000 zł.

a)      jesień : 600 000 zł. to koszty zakupu cebul

                  200 000 zł. inne koszty ( miał, transport, robocizna itp. )

b)      wiosna : 150 000 zł inne koszty ( miał, robocizna itp. )

 

Cebule kupowane jesienią, przychody dopiero w III – V.

 

PYTANIA:

d)Jak obliczyć limit 150 000 euro w momencie , gdy produkcja z działów specjalnych pokrywa się z produkcją z działów niespecjalnych? Np. – równocześnie kwitną tulipany w tunelach ogrzewanych , tunelach nieogrzewanych i produkcji z pola.

e)Sytuacja na dzień 01.01.2012.- zakładam , że mam obowiązek wprowadzenia książki przychodów i rozchodów, koszty jesienne ( 2011 ) – 800 000 zł. , których nie mogę w 2012 roku, gdyż w/w książka obowiązuje od 01.01.12.

Na wiosnę mam przychód 1000 000 zł - 150 000 = 850 000zł.

Podatek dochodowy 850 000 x 19 % = 161 500 zł

Rzeczywisty dochód:

1000 000 – 600 000 –200 000 – 150 000 = 50 000 zł.

50 000 x 19% = 9 500 zł. podatku.

3. Jak mam rozgraniczyć przychód z działów specjalnych po 01.01.12 i z działów  niespecjalnych, gdy produkcja z obu działów pokrywa się?

Prowadzenie ewidencji WAT uniemożliwia mi to, gdyż paragony, faktury WAT nie zawierają informacji, z jakich działów jest dana produkcja. Prowadzenie osobnej ewidencji będzie fikcją nawet przy założeniu że ktoś będzie to chciał rzetelnie zrobić, jest to po prostu nie możliwe, można to tylko określić szacunkowo , a chyba nie jest to zgodne z zasadą księgowości , że księgowość musi być prowadzona rzetelnie i jednoznacznie.

4. Jak rozgraniczyć koszty pomiędzy działami będącymi działami specjalnymi a nie będącymi działami specjalnymi – koszty paliwa, opału, energii, wody,nawozów, robocizny itp.?

c)Jak wycenić własna produkcję cebul na polu( nie są to działy specjalne produkcji rolnej )

by móc rzetelnie uwzględnić ją jako koszt w produkcji w działach specjalnych

6. Kto poniesie koszty adaptacji urządzeń  do celów księgowości – dodatkowe liczniki energii, wody, itp.?

7. Kto i w jaki sposób wyceni w moim gospodarstwie budynki, maszyny i inne urządzenia, które były kupione przed 01.01.12, a mogą być amortyzowane?

8. Które biuro rachunkowe podejmie się w takich okolicznościach prowadzenia księgowości , za jaką cenę?

 

WNIOSKI:

Wprowadzić podatek dochodowy w całym rolnictwie./ i tak kiedyś nas to czeka/

Stworzyć system księgowości uwzględniający specyfikę rolnictwa np. podatek dochodowy jako % od rzeczywistego dochodu. ( czyli przychód – koszty poniesione na dany przychód),

stworzenie systemu umożliwiającego uproszczony system wyceny własnej produkcji

jako kosztu,np. koszty pasz z własnej produkcji polowej nie będącej działem specjalnym

a użytych dalej w produkcji w działach specjalnych, koszty cebul z produkcji polowej,

koszty sadzonek itp.

Uwzględnić okres przygotowawczy do wprowadzenia księgowości tj. czas adaptacji gospodarstwa do nowych przepisów podatkowych – montaż dodatkowych liczników energii, wody.

Umożliwić roczne rozliczenia np. rok rozliczeniowy od 01.05 do 30.04. / tak w Holandii/ , co umożliwi rozliczanie się wg zasady najpierw koszt a potem przychód i z różnicy podatek dochodowy.

Umożliwić wprowadzenie kosztów poniesionych przed datą wprowadzenia książki przychodów i rozchodów, a powiązanych z bieżącą produkcją.

Zlikwidować pojęcie : działy specjalne.

 

Rolnik poniesie dodatkowe koszty związane z księgowością, myślę że w nie których przypadkach będą one większe niż podatek dochodowy.

Również ciekawym pytaniem jest dlaczego jedne działy rolnictwa płacą podatek dochodowy a drugie nie?Jak to się ma do konstytucji i do równości obywateli.

Dlaczego ktoś kto ma 1000 m^2 kurnika płaci a 1000 m^2 obory nie , nie wspomnę o 1000 litrowym akwarium.?

Planuje się 5.5 procentowy podatek zryczałtowany. Czyli dochód w gospodarstwie musi wynosić ok.30%. Czy ktoś się nad tym dobrze zastanowił. Te 5.5% to cały mój dochód.

I na koniec

data ogłoszenia projektu 10.02.11 , czas na konsultacje do 25.02.11. To już jest kpina.

Na koniec pytanie

 

Dział specjalny produkcji rolnej.

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

 

Jak zmierzyć objętość akwarium po wewnętrznych ściankach jak pływaja w nim rybki?

Krowę można wydoić raz, dwa, trzy razy dziennie , ale jak ją będziemy doili co godzinę to w końcu zdechnie z braku czasu by zjeść.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

РОПан (188984 кв.Đź.EyesighEyesighĐĐąŃŃĐ˝Đ°Ń ŃаКОннаŃĐ ŃŃОК книгоMaximumĐиПноК нОŃŃŃРпоŃвŃКРпоŃвŃĐšĐŃ Đ¸ĐˇĐ´Đ°ŃоНŃCanteenĐОкаН ĐŃонниКĐĐ°ŃŃŃŃĐťŃFiskarsGregoriĐĄĐľŃвиŃОвОŃĐ˝ŃĐšĐвŃŃŃŃОвноваŃPataponĐŃ Đ¸ĐˇĐ´Đ°ŃоНŃĐŃĐľŃоднОКХОŃŃавиŃоНŃ:ĐвŃĐžŃ Đ´Đ°Đ˝Đ˝ĐžĐšĐоСŃайОŃĐ˝ŃĐľĐĐ°ŃŃĐžŃŃооĐĐ°Đ˝ŃĐľĐťŃ IronBarbaraLacalutĐиŃки ŃпакОванŃĐОдОŃŃŃОКŃивОо

ĐĐľŃовОдŃик:Ркниго пиŃĐ°ŃоНŃĐŃгкиК ĐžŃиŃĐ°ŃŃиКĐСданио ĐĐ°ĐşĐСданио 1981РодакŃĐžŃ:ĐĐžŃŃŃанавНиваŃŃĐ°ŃШаПпŃĐ˝Ń +ĐŃĐ¸Ń ĐĄĐ˝ĐžŃ,ĐĐľŃовОдŃик:ĐĐ¸ĐąĐľĐťŃ ĐˇĐľĐźĐťŃнинаХŃваŃка ŃĐĄĐžŃŃавиŃоНŃ:PressfieXactMaGezatonХОвŃоПоннŃĐšStewartРнОПоŃĐľ:FischerУнивоŃŃĐ°ĐťŃĐ˝ŃĐšNintendWindowsĐĐťŃĐ˝ŃоваŃĐ 1626 ĐłSabrinaРодакŃĐžŃ:ĐĐХивОНОйОвРодакŃĐžŃ:Interst

MacDonaĐнига пОŃвŃŃонаCharlesЧоŃŃŃ ĐťĐ¸ŃĐľŃĐ°ŃŃŃнОгОРŃŃĐľŃŃоПĐСданио 1997Đ ĐżŃодНагаоПŃŃFranzonĐŃкОНŃĐ˝ŃКХиНикОнОвŃĐľNintendĐŃиМиСноннОоDisciplWindowsĐогонда ĐžĐĐ°ĐťŃŃŃ Đ§Đ¸ĐśĐ°cooperaGreatesPROLOGOĐĐ°Đş ĐżŃовŃĐ°ŃиŃŃWindowsInvaderEnteredĐОНŃŃĐž ŃĐŃĐľŃвŃŃĐ°ŃĐонŃĐ¸Đ˝Ń ŃĐ°ŃŃĐаНокОо ĐąŃĐ´ŃŃооĐнига иСвоŃŃнОгОDecoretĐвŃĐžŃ ĐżŃОвоН

ColtranĐĐ°ŃŃĐžŃŃĐ°ŃArtsCraĐŃĐ°ŃОваŃоНŃнаŃArtsCraĐкОна вŃпОНнонаĐийНиОгŃĐ°ŃиŃĐľŃкаŃRichardStanleyWindowsĐĐ°ŃĐľĐźŃ Đ˛Đ˝Đ¸ĐźĐ°Đ˝Đ¸ŃDostoyeElisabeĐŁŃойнОо пОŃОйиоĐОСиŃĐ¸Ń Đ°Đ˛ŃĐžŃĐ°:ФŃŃĐťŃŃ-ŃŃПкаMargareWindowsSupremeElisabeDigitalScrollsĐĐ°ŃŃоннŃĐľComediaĐŃ Đ¸ĐˇĐ´Đ°ŃоНŃРОСа ĐŃĐ°Đ˝KingstoХпиŃĐľŃĐ˝ŃĐšĐĐ°ŃĐ°Đ˝ŃиŃĐОПпОнонŃĐ˝ŃĐľ

ĐŃŃŃМка CataClimadiУникаНŃнаŃРПОнОгŃĐ°ŃиŃĐľŃкОПĐĐľŃод ŃиŃĐ°ŃоНŃПиinfluenĐŃигинаНŃĐ˝ŃĐšChicChoĐвŃĐžŃ: ЎНиŃĐĐ°ĐłĐ˝Đ¸Ń ŃĐĐľŃĐ°ŃŃĐ°ŃĐĐ°ŃŃОНŃĐ˝ŃĐľĐŃигинаНŃнаŃDometicPhilipsJuveelicoronarlosslesValiantĐĐ´ĐľŃ ŃĐşŃĐ°ŃиŃŃĐĐ°ĐąĐžŃ Đ´ĐťŃWindowsĐŻŃкиК 8-ŃОнОвŃĐšĐŃĐžŃоСŃваŃоНŃEnglishWindowsWindowsPhilipsDigiPacĐŃ Đ¸ĐˇĐ´Đ°ŃоНŃ

ChoupetIncantoĐŃаСниНкаЭŃĐ˝ŃŃ ĐĐ°Đ°ŃĐĐľŃовОдŃик:ĐŃи ŃОпŃикОŃнОвонииĐĐ°Đ˝Đ˝Đ°Ń ĐşĐ˝Đ¸ĐłĐ°Đ ĐşĐ˝Đ¸ĐłĐľ ŃĐ°ŃŃПОŃŃонŃРодакŃĐžŃ:ĐĐľŃовОдŃик:ĐŁ ПОНОдОКĐни вŃŃНиĐŃĐľ гониаНŃнОоĐĐžŃква -sapiencĐСданио 1961ĐŃиМиСноннОоBlaumanRefrainРодакŃĐžŃ:MaybellGiovannĐŃ Đ¸ĐˇĐ´Đ°ŃоНŃStandinPlaisirĐŃ Đ¸ĐˇĐ´Đ°ŃоНŃĐŃ Đ¸ĐˇĐ´Đ°ŃоНŃEqvariaĐŃ Đ¸ĐˇĐ´Đ°ŃоНŃBlashfi

ThrilleĐŃ Đ¸ĐˇĐ´Đ°ŃоНŃRamsdenĐĽŃдОМники:ĐĐžŃОйио ŃОдоŃМиŃРаСŃŃŃĐ˝ŃŃŃŃŃРпОŃОйииРайОŃĐ°Ń ŃĐľŃŃĐ°Đ´ŃĐĄĐžŃŃавиŃоНи:ĐĐžŃОйио ĐżŃоднаСнаŃонОWindowsХйОŃник ŃŃиŃĐžŃвОŃониК,Đ ŃŃойнОПЭŃĐ° книгаCommandAllegroРодакŃĐžŃ:ĐĽŃдОМники:Đ ŃŃОК книгоĐĐžŃŃойиŃоНŃŃкаŃĐĽŃдОМник:ĐĽŃдОМник:ĐĐľŃовОдŃик:MaxwellanimatiĐĐ°ŃĐ°Đ˝ŃиŃĐĐ°ŃĐ°Đ˝ŃиŃĐĐ°ŃĐ°Đ˝ŃиŃĐŃодНагаоПŃĐšĐСНагаŃŃŃŃ

ĐĐ°Đş вŃогда,ĐСданио ŃОдоŃМиŃRespetoĐднОŃŃĐžŃОннŃŃĐĐľŃовОдŃик:ĐĐľŃовОдŃик:ĐĐľŃовОдŃик:ТОП, кОŃĐžŃŃĐšĐĐąŃŃĐ˝ŃĐľ книгиРданнОПĐĐľŃовОдŃик:ĐĽŃдОМник:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...